Family Photos

2011-11-26_0095
Photo taken November 27, 2011 CE @ 02:55:41 UTC
display EXIF
Valid XHTML, CSS, RSS | 1ms | Copyright 2004-2022 Eric Stein