Family Photos

2011-11-26_0094
Photo taken November 27, 2011 CE @ 02:54:09 UTC
display EXIF
Valid XHTML, CSS, RSS | 2ms | Copyright 2004-2022 Eric Stein