Family Photos

2011-11-26_0091
Photo taken November 27, 2011 CE @ 02:53:58 UTC
display EXIF
Valid XHTML, CSS, RSS | 15ms | Copyright 2004-2022 Eric Stein