Family Photos

2011-11-26_0068
Photo taken November 26, 2011 CE @ 20:25:51 UTC
display EXIF
Valid XHTML, CSS, RSS | 8ms | Copyright 2004-2023 Eric Stein